سیستم های تهویه پرقدرت آشپزخانه های تجاری

سیستم های تهویه پرقدرت آشپزخانه های تجاریاز موضوعات اصلی مورد بحث در بین اعضای انجمن طراحان HVAC و صنایع غذایی، میزان مصرف انرژی سیستم های تهویه در آشپزخانه های تجاری (CKV) است.در چند سال اخیر افزایش هزینه مصرف انرژی، طراحان صنعتی را به استفاده از سیستم های تهویه اقتصادی و مطابق با نیاز مصرف کننده […]